Stručno usavršavanje

Specijalist zaštite na radu

Zakon o zaštiti na radu (N.N. br.71/14., 118/14. i 154/14.) postavlja visoke standarde u zaštiti na radu što pretpostavlja i potrebnu nazočnost stručnjaka zaštite na radu na mjestima rada i u prostorima poslodavca.
Poslodavci koji zapošljavaju do 49 radnika, kao i do 249 radnika na poslovima s malim rizicima, poslove zaštite na radu može obavljati sam ako ispunjava propisane uvjete ili obavljanje tih poslova može ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu prvog stupnja.
Stručnjak I stupnja, je osoba sa najmanje srednjom stručnom spremom koja je završila adekvatno stručno usavršavanje iz zaštite na radu za zvanje Specijalist zaštite na radu ili je položila opći dio stručnog ispita u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.
Namjera zakonodavca je da se navedeni poslovi obavljaju unutar tvrtke, pa bitno ograničava mogućnost dosadašnjeg ugovaranja poslova zaštite na radu s ovlaštenim društvima, jedino ako ispunjava jedan od navedenih uvjeta:

 • započinjanje obavljanja djelatnosti, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad je za poslodavca nastupila obveza primjene propisa zaštite na radu,
 • nepredvidivi razlozi (smrt, otkaz i sl.) zbog kojih poslodavac privremeno ostane bez stručnjaka zaštite na radu, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad su nastupili ti razlozi,
 • ako poslodavac koji zapošljava do uključivo 249 radnika među radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme nema radnika s potrebnom stručnom spremom za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu,
 • ako poslodavac dodatno zapošljava radnike, sezonski ili privremeno ili koristi ustupljene radnike za privremeno obavljanje poslova, što povećava zahtjeve za obavljanje poslova zaštite na radu u skladu s ovim propisom, pri čemu takvo zapošljavanje ne traje duže od šest mjeseci neprekidno, a prekid kraći od dva mjeseca se ne smatra prekidom navedenog razdoblja,
 • kada poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika ne može organizirati poslove zaštite na radu u skladu s odredbama članka 6. Pravilnika(npr. nema nikoga u društvu sa završenom najmanje srednjom školom).

 

Program je posebno prilagođen malim poslodavcima ili osobama kod poslodavca koje je on ovlastio za vođenje poslova ZNR jer će polaznici u praktičnom dijelu programa simulirati stvarne situacije u svojim tvrtkama i na takav način sređivati stanje ZNR u vlastitom društvu, sukladno zakonskim propisima i stvarnim potrebama poslodavca.

Nastavni program  u trajanju jednog semestra izvodi se konzultativno-instruktivnom nastavom a sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela. Tematske cjeline obuhvaćene programom su: Uvod u ZNR i zakonska regulativa; Procjena rizika; Opasnosti i štetnosti na mjestima rada i ispitivanje radnog okoliša; Pregled i ispitivanje sredstava rada; Osposobljavanje iz zaštite na radu; Organiziranje i provedba zaštite na radu; Evidencije iz zaštite na radu; Znakovi sigurnosti i sigurnosne oznake; Inspekcijski nadzor i dužnosti poslodavca prema tijelima nadzora; Privremena radilišta; Zdravstvena zaštita, medicina rada i prva pomoć, Praktičan rad u poduzeću ili organizaciji.

Nastava se izvodi  po rasporedu koji polaznici dobivaju na prvom predavanju, a konzultacije se održavaju sat vremena prije i poslije nastave te prema dogovoru polaznik – nastavnik.

 Polaznici dobivaju obrazovnu dokumentaciju za sve tematske cjeline, Zbirku propisa i CD prilagođen samostalnom učenju na kojem se nalaze i svi relevantni propisi iz ZNR.

Obrazovna dokumentacija se uručuje nakon dostave originala prijave polaznika usavršavanja.

 Dokumenti potrebni za upis: (predaju se tijekom nastave ili e-mailom)

 • Prijava kandidata (obrazac prijave je u prilogu dopisa i na našoj web adresi)  šalje se na:
 • Fax:   01 55 09 510,  ili e-mail: info@zagrebinspektobrazovanje.hr ,  a original se predaje na nastavi,
 • Svjedodžba ili diploma završene srednje škole ili fakulteta,
 • Rodni list ili domovnica
 • Potvrda liječnika o zdravstvenoj sposobnosti
 • Fotokopija osobne iskaznice.

 Cijena usavršavanja po polazniku iznosi 3.000,00 kuna (na iskazanu cijenu se ne obračunava   PDV jer Ustanova nije u sustavu PDV-a).

Prijave polaznika su u tijeku!

line_2

U CIJENU ŠKOLOVANJA UKLJUČENI SU SVI POTREBNI UDŽBENICI I NASTAVNA DOKUMENTACIJA!

szr_korice

line_2

Usavršavanje je namijenjeno:

1) osobama sa srednjom stručnom, višom i visokom spremom

 • osobama koje su poslodavci ili ovlaštenici poslodavca koji zapošljava do 49 radnika kao i do 249 s malim rizicima, koji će sami obavljati poslove ZNR ili će ih povjeriti svom ovlašteniku – usavršavanje ga oslobađa polaganja stručnog ispita i stječe status: stručnjak ZNR 1 stupnja,

2) osobama s višom i visokom stručnom spremom tehničkog, medicinskog ili drugog smjera, a kod poslodavca će nakon položenog stručnog ispita obavljati poslove stručnjaka ZNR 2, kao voditelji službe ili samostalni stručnjaci ZNR.